Xử lý nước cấp

Thiết kế, xây dựng, lắp đặt và xử lý hệ thống nước cấp sinh hoạt, nước cấp gia đình, nước cấp công nghiệp cho cá nhân, doanh nghiệp, công ty, bệnh viện, trường học…..đáp ứng tiêu chuẩn đầu ra do BYT ban hành…